Kategorie

O nás

§ 1.Informacje ogólne.
1. Sklep internetowy mxmusic (dalej: sklep internetowy) działający pod adresem
www.mxmusic.pl lub www.instrumenty-muzyczne.pl (dalej: strona sklepu)
prowadzony jest przez: Mx music Marian Brzóstowicz (dalej: Mx music)
z siedzibą w: Kąkolewo 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski
(adres korespondencyjny: 03-664 Warszawa ul.Gibraltarska 4)
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 788-001-14-64, REGON 004788315,
e-mail: biuro@mxmusic.pl
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego.
3. Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony sklepu w formie,
która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient
§ 2. Definicje
1. Klient - każda osoba przeglądająca treści strony sklepu internetowego.
2. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
3. Konto - pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
5.Sprzedawca - firma Mx music Marian Brzóstowicz NIP: 788-001-14-64
§3. Wymagania techniczne
W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne; dostęp do sieci Internet; adres poczty email. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej w sklepie internetowym stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
§4. Rejestracja i logowanie.
1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.
7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
-Dostępu do statusu oraz historii zamówień;
- otrzymywania bonów zakupowych;
- zamówienia Produktu,
- zmienić swoje dane;
- zmienić swoje hasło;
- sprawdzić swoje zamówienia;
- całkowicie usunąć swoje konto.
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
§5. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka, towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów)
- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania i/lub podanie adresu dostawy (do złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie Konta)
- wybór formy płatności
- wbór sposobu dostawy
- przejście do potwierdzenia zamówienia
- złożenie zamówienia
4. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
7. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, klient jest niezwłocznie o tym informowany, zostaje
określony najbliższy, możliwy termin dostępności produktu. Klient ma wtedy prawo rezygnacji z zamówienia.
§6 Forma płatności
1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
- systemem płatności DotPay;
- przelewem na Konto bankowe sklepu internetowego;
- gotówką (kurierowi przy odbiorze zamówienia)
- gotówką (w punkcie odbioru osobistego)
- kartą  (w punkcie odbioru osobistego)
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podawane są na stronie sklepu internetowego i doliczane są do wartości zamówienia.
3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w sklepie internetowym przez Klienta.
4. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym sklep internetow może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje sklep internetowy. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
5. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
6. Sklep internetowy wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia bez wad.
§7. Zwroty i reklamacje.
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 Regulaminu).
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie www.mxmusic.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Konsumenta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie koszty zwrotu rzeczy.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą m.in.
w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..
3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@mxmusic.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1, bądź w innej formie.
W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
§8 Postanowienia końcowe
1. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
2.Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny.
3.Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://www.mxmusic.pl/webpage/regulamin.html